SONY DSC

Hallo allen. Ook ik wil me graag even voorstellen via deze weg. Mijn naam is Robert van Prooijen, machinist NSR te Roosendaal. Hoewel ik nog maar weinig in aanraking ben gekomen met SSVR was het belang van de vereniging me al snel duidelijk. Ondanks de grootte van de NS voelt het immers als een enorm familiebedrijf en dat komt door verenigingen als SSVR. Dus toen het bestuur me benaderde om een gat in het hoofdbestuur te vullen hoefde ik niet lang te twijfelen.
En dat ik nu als nieuw algemeen lid van het hoofdbestuur mag aanschuiven, zie ik als een eer en uitdaging. Ik hoop dat ik me voor en met iedereen nuttig kan maken.
In mijn vrije tijd hou ik me bezig met lezen, films en spellen – de tafelvariant, geen computergames.

email1In het verleden zijn er steeds meer prive mail-adressen in gebruik genomen binnen de vereniging.Dit is niet wenselijk. Bij wisseling van bestuursleden moeten alle belanghebbenden geïnformeerd worden en daarbij wordt al snel iemand vergeten. Verder is het lastig voor nieuwe functionarissen om er achter te komen welke de juiste e-mailadressen zijn. Daarom willen we graag dat alle afdelings-functionarissen een officieel mailadres  ….@ssvroosendaal.nl in gebruik gaan nemen. Bij functiewisseling, hoeven alleen de functionarissen hun gegevens uit te wisselen en alles komt bij de goede persoon. Ook blijven alle officiële mails beschikbaar voor de nieuwe functionaris. Onze vraag aan alle functionarissen die nog geen officieel mailadres in gebruik hebben, een mailtje te sturen naar de redactie . Let op: eind januari worden alle prive mail-adressen van de website verwijderd.

SONY DSC

Via deze weg wil ik mij even voorstellen. Mijn naam is Cor Colsters en heb de functie aanvaard van Penningmeester binnen het Hoofdbestuur van de SSVR. Na 33 jaar te hebben gewerkt bij NS, als Machinist en Teammanager, ben ik op 01-01-2013 met vervroegd pensioen gegaan. Mijn vrije tijd vul ik met mijn hobby’s in de wintermaanden met het maken van Glas in Lood en als de voorjaarskriebels weer komen trekken we er veel met onze Camper op uit. Hierbij heb ik na veel nadenken besloten ook mijn energie in te zetten in het mooie bestuur van de SSVR. Verder hoop ik op een prettige samenwerking met U allen en we zullen zeker nog een woordje wisselen met elkaar.

voorzitterOp 29 november 2016 heeft de Buitengewone ledenvergadering plaats gevonden. Een belangrijke avond want onze penningmeester, Toine Aarts, heeft op deze avond afscheid genomen, nadat hij over de jaren 2014, 2015 en de eerste 10 maanden van 2016 decharge heeft gekregen van de aanwezige leden op de buitengewone ledenvergadering. Namens het hoofdbestuur wil ik Toine Aarts hartelijk bedanken voor de inspanningen welke hij de afgelopen jaren voor de vereniging geleverd heeft.

Het hoofdbestuur is deze avond uitgebreid met 2 nieuwe leden, te weten: Cor Colsters en Robert van Prooyen.

Cor Colsters zal de functie van penningmeester gaan bekleden en Robert van Prooyen zal beginnen als algemeen bestuurslid. Ik heet hen beide hartelijk welkom bij het bestuur en kijk uit om 2017 met een volledig hoofdbestuur te beginnen.

Ook is er op de vergadering medegedeeld dat het innen van de contributie per 1-1-2017 in zijn geheel en voor alle afdelingen via de penningmeester van het hoofdbestuur  geïnd zal worden. Verenigingen die behoefte hebben aan een kleine kas kunnen een aanvraag doen bij de penningmeester.

Elke afdeling zal per 2017 verplicht worden het afdeling e-mailadres van SSVR te gebruiken. Dit om de communicatie helder en overzichtelijk te houden.

Het huishoudelijk reglement van de S.S.V.R. Is ook ter goedkeuring voorgelegd aan de leden. De aanwezige leden stemden unaniem voor en daarmee is het huishoudelijk reglement dus per direct een feit. Een exemplaar van het hhr is terug te vinden op onze website of op te halen op het kantoor van het hoofdbestuur.

Wat ik wederom heb moeten constateren is, dat de opkomst van de leden bijzonder laag te noemen was. We hebben momenteel 291 leden en donateurs. Het aantal aanwezigen lag rond de 15 leden. Ik hoop dat op de algemene ledenvergadering de opkomst hoger zal zijn.

Berend Kars
Voorzitter S.S.V.R.

 


screenshot_20161130-144151

Het bestuur nodigt u uit voor een kerstborrel.

Op 16 december aanvang 16:00h in De Verbinding.

Voor alle leden/donateurs en Ns-ers
2 consumpties per persoon voor rekening SSVR en er zal geen alcohol geschonken worden voor personeel in uniform.

sinterklaas38 Zondag 20 november was er weer de jaarlijkse Sinterklaasviering. Iets minder kindjes dan afgelopen jaren. Dit heeft meerdere oorzaken. Wisselende samenstelling personeel, waardoor het aantal kleine kinderen behoorlijk kan schommelen. Dat merken we bijvoorbeeld ook aan de kindercarnaval. Maar ook de andere wijze van communiceren is voor velen nog wat onwennig. Informatie moet nu van de website of Facebook komen, alsmede van posters die her en der werden opgehangen. Geen e-mails meer. Dit levert onder andere technische problemen op (bulkmail wordt door veel e-mailprogramma’s als Spam gezien en niet verzonden. Veel mailadressen bleken niet meer correct te zijn. We zijn een eind opdreef met corrigeren daarvan, maar het is heel veel werk al die mailadressen handmatig in te voeren. We zoeken naarstig naar een betere communicatievorm. Voorlopig moet het op deze manier. Foto’s kunt u terugvinden door hier te klikken.

Na vandaag kunnen we de eerder gemelde agendapunten voor de buitengewone ledenvergadering op 29 november als definitief beschouwen. De agenda gaat er dus als volgt uit zien:

19:30h – 20:00h     ontvangst
20:00h                     aanvang
1   opening
2   verkiezing nieuw bestuurslid
3   overdracht penningmeester
– goedkeuring accountantsverklaring
– nieuwe penningmeester
– aankondiging werkwijze innen afdelingscontributie *1
4  goedkeuring nieuw huishoudelijk reglement (ga naar 2016-nieuw-hhr-ssvr) *2
5  gelegenheid voor nabranders betreffende voornoemde agendapunten *3
6  afsluiting

*1 De afdelingscontributie behoort afgedragen te worden bij de penningmeester SSVR. Toch wordt bij sommige afdelingen deze bijdrage rechtstreeks aan de afdelingspenningmeester overgedragen. Daardoor heeft de penningmeester SSVR geen helder overzicht. Dat is niet wenselijk. Deze is namelijk wel eindverantwoordelijk. Vanaf 1 januari zal de afdelingscontributie dus voor alle afdelingen door de penningmeester SSVR worden geïnd.

*2 Het concept HHR heeft reeds voor de ALV dit jaar op de website gestaan een u heeft er reacties op kunnen geven. Het is nu dus zaak uw definitieve goedkeuring te geven. Het huishoudelijk reglement kan jaarlijks bij de alv op aangeven van leden of hoofdbestuur aangepast worden. Hiervoor gelden minder strenge regels dan voor statuten. De enige regel die geldt, is dat het minimaal 14 dagen voor de vergadering bekend gesteld moet worden.

*3 Het betreft een buitengewone Ledenvergadering waarbij alleen de belanghebbende punten besproken worden. De normale zaken worden weer op de volgende ALV besproken. Vandaar ook geen gewone rondvraag. Vragen voor het bestuur kunnen schriftelijk of per e-mail aan het bestuur worden voorgelegd en worden dan in een bestuursvergadering behandeld of kunnen worden gesteld op de volgende ALV.